کول کاپ اوردوز

  • ۲ عدد  بالشتک مرغ
  • ۲ عدد رولت مرغ و سبزیجات
  • ۲ عدد فیله سوخاری
  • ۱ عدد چیکن کی یف
  • ۱ عدد رول مرغ
  • ۲ عدد قارچ سوخاری
  • سس سیر و چیلی

کول کاپ اوردوز

بالشتک مرغ + رولت مرغ و سبزیجات + فیله سوخاری + چیکن کی یف + رول مرغ + قارچ سوخاری + سس سیر و چیلی