کول کاپ کریسپی وینگز، فینگرفود، بدون سوسیس و کالباس

کول کاپ کریسپی وینگز

  • ۳ عدد بال
  • ۳ عدد بازو
  • ۲ عدد قارچ سوخاری
  • سس سیر و چیلی

کول کاپ کریسپی وینگز

بال + بازو + قارچ سوخاری + سس سیر و چیلی